Beleidsplan

Visie en Missie GOKN

De visie van GOKN is het oprichten van een kerkgemeenschap in alle plaatsen en alle tijden ,naar het leven van leerlingen van Jezus Christus die de kerkgemeenschap die groeien en vrucht dragen, verenigt en liefde en broederschap.

De Missie van GOKN is het uitvoeren van het mandaat van Jezus Christus ,en het verkondigen van Gods woord en het brengen van de blijde boodschap aan iedereen om toe te kunnen treden tot Gods eeuwige koninkrijk, door het geloof in de Here Jezus Christus.

GOKN is een oecumenische kerk die plaats biedt aan alle Christelijke gelovigen.

Waarin de functie van de kerk tot uiting komt:

  •  Koinonia (Gemeenschap)
  •  Marturia (Getuigenis)
  •  Diaconia (Dienstbetoon).

De kernactiviteit van GOKN is het verkondigen van Gods Woord met als doelgroep mensen met een Indonesische achtergrond of mensen die affiniteit hebben met Indonesië in Nederland .

Hiertoe houdt GOKN  wekelijks erediensten in drie  regio’s:  Amsterdam, Almere, Zuthpen.

Daarnaast worden gemeenteleden toegerust met Bijbelstudies, groeigroepen.

Kinderen hebben een speciale plaats in de gemeente met kindernevendiensten in diverse leeftijdscategorieën.

GOKN verkrijgt zijn gelden uit :

1. Collecten en bijdragen van de gemeente en sympathisanten.

2. Culturele activiteiten (“bazaar”) houdt jaarlijks een of meerdere culturele dagen (bazaars) waar van de cultuur van Indonesië kan worden geproefd, ook letterlijk met veel Indonesisch eten en Indonesische snacks. Opbrengt van deze culturele middagen is voor de opbouw van de gemeente.

Opbrengsten uit activiteiten. Deze mogen niet in strijd zijn met de visie en missie van GOKN.

Deze gelden staan op een betaalrekening en worden door de penningmeester beheerd.

Deze financile middelen worden aangewend om de huur van de kerkzalen, waarvan GOKN gebruikt maakt voor het uitvoeren van zondags- en speciale diensten. Op dit moment zijn dat in Amsterdam, “Kerkgebouw De Ark “, in Almere “Buurtcentrum De Cartoon” en in Zutphen “de Uitwijk”.

Tevens worden de financile middelen voor het uitbetalen van de geestelijk/dominee die de zondagdienst dan wel speciale dienst uitvoert aangewend en De speciale collecten (2e zondag van de maand)  ,Dit is voor misionaris GOKN in Indoenesie , Verder verkrijgt GOKN inkomsten uit of spontane giften/donaties van gemeenteleden of sympathisanten. 

Overige Gegevens

Hier vindt u onze overige gegevens die voor u van belang kunnen zijn: 

RSIN/Fiscal nummer: 851329834