Statuten

STATUTEN GEREJA OIKUMENE KAWANUA NEDERLAND

Artikel 1

NAAM, FUNCTIE EN TIJD

 1. Naam van de kerk: Gereja Oikumene Kawanua Nederland, welke hierna wordt afgekort als GOKN.
 2. GOKN is gevestigd te Amsterdam. De gemeenteleden zijn afkomstig uit geheel Nederland.
 3. GOKN bestaat uit meerdere maar minimaal één locatie. 4. Deze statuten gelden voor alle locaties.

Artikel 2

DOELSTELLING VAN DE KERK

 1. De kerk is Gods tempel, die door God is opgericht om Zijn aanwezigheid te laten zien aan de wereld.
 2. De kerk is een samenkomst voor de mensen die door God zijn geroepen om te leven in geloof, hoop en liefde voor de Heer Jezus Christus.
 3. De kerk is een tempel van God en de Heilige Geest, die gebouwd is uit de levende stenen en wedergeboren uit de Heilige Geest en Gods Woord.
 4. De kerk is een lichaam van Christus, welke als een geestelijke bediening van alle ras, naties en taal overal op de wereld ten alle tijden geroepen is om als licht en zout voor de wereld.
 5. De kerk is de strijder onder leiding van de Heilige Geest en Gods Woord in de geestelijke strijd om de grote overwinning te behalen, nu en tot het einde van de wereld, om voor eeuwig deel te zijn van Gods heerlijkheid.
 6. GOKN is een oecumenische kerk die plaats biedt aan alle Christelijke gelovigen en samenwerkt met kerkgenootschappen uit Nederland en andere landen, met als doelstelling een algemene, heilige, christelijke kerk.

Artikel 3

FUNDAMENT EN FILOSOFIE VAN DE KERK.

 1. Het fundament van GOKN is De Here Jezus Christus en dit fundament kan niet veranderd worden. De kerk belijdt dat de Heer Jezus Christus de enige Messias is, Zoon van de levende God die leeft zoals het staat geschreven in de Bijbel, inhet Oude- en Nieuwe Testament, en wordt bevestigt in de Geloofsbelijdenis en in het onderwijs van de kerk.
 2. De levensfilosofie van de bediening in GOKN is samenzijn in de bediening aan de Here Jezus Christus en Zijn volgelingen door verbondenheid met de gemeente van GOKN en zijn sympathisanten.

Artikel 4

BELIJDENIS VAN DE KERK

 1. De gemeente belijd het geloof in de Enige God, namelijk de Almachtige Vader, die de hemel en aarde heeft geschapen en alles wat daar leeft, welke zich in Jezus Christus geopenbaard is, Zijn enig geboren Zoon, de Messias van de wereld en Hoofd van de Kerk, bron van de waarheid en leven die de kerk verenigt en doet groeien en behoedt de kerk in de Heilige Geest, overeenkomst met Gods Woord in de Bijbel, namelijk in het Oude- en Nieuwe Testament. (Deuteronomium 7 : 6, Mattheüs 16 : 18, 1 Korintiërs 3 : 11, Efeziërs 4 : 15 ).

Artikel 5

VISIE EN MISSIE

 1. De visie van de GOKN is het oprichten van een kerkgemeenschap in alle plaatsen en alle tijden, naar het leven van de leerlingen van Jezus Christus die de kerkgemeenschap doet groeien en vrucht dragen, verenigt in liefde en broederschap
 2. De missie van GOKN is het uitvoeren van het mandaat van Jezus Christus, en het verkondigen van Gods woord en het brengen van de blijde boodschap aan iedereen om toe te kunnen treden tot God’s eeuwige koninkrijk, door het geloof in de Here Jezus Christus als verlosser.
 3. De kerk zal worden gevormd door de functie uit te voeren als Evangelist, Pastor, Apostel, Profeet en Leraar.

Artikel 6

KERKDIENST

 1. GOKN houdt iedere zondag een eredienst, doopdiensten, huwelijksinzegeningen, begrafenisdiensten, dankdiensten, een kerstdienst, een goede vrijdagdienst, een paasdienst, een hemelvaartsdienst, een pinksterdienst en andere erediensten ten behoefte van de leden van de gemeente.

Artikel 7

HET SACRAMENT

 1. Het sacrament is het teken en zegel van de heilige verbintenis van Gods liefde met Zijn gemeente, dat wordt uitgevoerd door de kerk op grond van de boodschap van de Here Jezus Christus
 2. GOKN bedient de sacramenten gebaseerd op de behoeften van de gemeente.

Artikel 8

RECHTEN VAN LEDEN

 1. Ieder lid van GOKN heeft het recht op het ontvangen van de bediening van de kerk, zoals omschreven in lid 6 kerkdiensten
 2. Ieder lid van GOKN heeft het recht op het ontvangen van de kerkelijke documenten die door GOKN worden uitgegeven.
 3. Leden van GOKN hebben het recht om de ledenvergadering bij te wonen.
 4. Ieder lid van GOKN heeft het recht om te kiezen en gekozen te worden als lid van het bestuursorgaan en toezicht financieel beheer.

Artikel 9

PLICHTEN VAN LEDEN

 1. Ieder lid van GOKN is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn/haar taak.
 2. Ieder lid van GOKN is verantwoordelijk voor de onkosten voor het uitvoeren van zijn/haar taak.
 3. Ieder lid van GOKN is verantwoordelijk voor het behoeden en onderhouden van het kerkgenootschap.

Artikel 10

BRONNEN VAN FINANCIERING

 1. Collecten en bijdragen van de gemeente en sympathisanten.
 2. Collecten en bijdragen zijn niet in strijd met Gods Woord.
 3. Opbrengsten uit activiteiten. Deze mogen niet in strijd zijn met de visie en missie van GOKN.

Artikel 11

ORGANISATIE STRUCTUUR VAN GOKN

 1. De GOKN streeft er naar om in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland een locatie van de GOKN kerkgenootschap te organiseren.
 2. Om een locatie op te richten moeten er minimaal 10 leden zijn.
 3. De locatie heeft zijn eigen organisatie, boekhouding, huishoudelijk reglement en algemene ledenvergadering.
 4. De organisatie van iedere locatie van GOKN bestaat uit de volgende organen: Kerkbestuur , toezicht, financiën, pastoraat en gemeenteleden.
 5. De organisatie en leiding is gebaseerd op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid jegens het kerkgenootschap.

Artikel 11.1

HET KERKBESTUUR

 1. Het kerkbestuur heeft de dagelijkse leiding over het kerkgenootschap. Het kerkbestuur bestaat minimaal uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Het kerkbestuur wordt door de gemeenteleden tijdens een algemene ledenvergadering bij gewone meerderheid gekozen.
 3. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Bestuursleden kunnen dezelfde functies voor maximaal 2 perioden vervullen. Na een periode van 4 jaar dient een bestuurslid af te treden en is hij/zij herkiesbaar indien dit de eerste periode is.
 4. Na de tweede periode kan hij-zij wel een andere functie in het bestuur aanvaarden.
 5. Het kerkbestuur of bestuursleden kunnen alleen ontheven worden van hun functie door een besluit bij gewone meerderheid tijdens een algemene ledenvergadering.
 6. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen of privileges voor het vervullen van hun functie. De taken, verantwoordelijkheden en plichten van het bestuur en de bestuursleden worden vastgelegd in het ‘huishoudelijk reglement’.

Artikel 11.2

TOEZICHT FINANCIËN

 1. Toezicht financiën zal toezicht houden op de administratie, financiën en bezittingen van het kerkgenootschap en bestaat uit 2 personen.
 2. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar.
 3. Leden van de toezichtsraad kunnen deze functie voor maximaal 1 periode vervullen. Ieder jaar dient 1 lid van de toezichtsraad af te treden en is hij/zij niet herkiesbaar in de volgende twee jaren.
 4. De leden van de toezichtsraad kunnen alleen ontheven worden van hun functie door een besluit bij gewone meerderheid tijdens een algemene ledenvergadering.
 5. Leden van de toezichtsraad ontvangen geen vergoedingen of privileges voor het vervullen van hun functie.
 6. De taken, verantwoordelijkheden en plichten van de toezichtsraad worden vastgelegd in het ‘huishoudelijk reglement’.

Artikel 11.3

HET PASTORAAT

 1. Het pastoraat van de GOKN is er om het geloof van de leden van de gemeente te behoeden, te verzorgen, op te bouwen en uit te breiden. Daarnaast verzorgt het pastoraat de diaconale taken.
 2. Het pastoraat bestaat uit 4 leden. De leden van het pastoraat worden door de gemeenteleden tijdens een algemene ledenvergadering bij de gewone meerderheid gekozen.
 3. De leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Leden kunnen dezelfde functies voor maximaal 2 perioden vervullen.
 4. Na een periode dienen minimaal 2 leden van het pastoraat af te treden en zijn zij niet herkiesbaar.
 5. De leden van het pastoraat kunnen alleen ontheven worden van hun functie door een besluit bij een gewone meerderheid tijdens een algemene ledenvergadering.
 6. Leden van het pastoraat ontvangen geen vergoedingen of privileges voor het vervullen van hun functie.
 7. De taken, verantwoordelijkheden en plichten van het pastoraat en haar leden worden vastgelegd in het ‘huishoudelijk reglement’.

Artikel 11.4

GEMEENTELEDEN

 1. Gemeenteleden kunnen slechts één van bovengenoemde functies tegelijkertijd vervullen.
 2. Bovengenoemde organen zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
 3. Leden van een van bovengenoemde organen dienen kennis te nemen van elkaars taken, om in geval van afwezigheid, voor korte of langere tijd, deze ook vervuld kunnen worden door een van de andere leden; dit om continuïteit te waarborgen.
 4. De gemeenteleden zijn zij die staan ingeschreven in de administratie als lid van het kerkgenootschap.
 5. De gemeenteleden onderschrijven het christelijk geloof en de missie en visie van het kerkgenootschap.
 6. Gemeenteleden kunnen als lid geroyeerd worden wanneer zij deze beginselen niet (meer) ondersteunen.
 7. Gemeenteledenzijngeenverplichtebijdrageofcontributieverschuldigd aan het kerkgenootschap.
 8. Tijdens algemene ledenvergadering hebben het kerkbestuur, toezicht financiën en het pastoraat een stem welke gelijk is aan de gemeenteleden
 9. Gemeenteleden hebben het recht op te roepen tot een algemene ledenvergadering. Hiertoe dient ten minste een tiende van het aantal ingeschreven leden schriftelijk een verzoek in te dienen bij het kerkbestuur.
 10. Het kerkbestuur is verplicht binnen zes weken na ontvangst van dit verzoek een algemene ledenvergadering te houden.
 11. Vrijwilligers zijn diegenen die een taak, tijdelijk of voor een langere tijd, uitvoeren ten behoeve van het kerkgenootschap. Vrijwilligers worden door het kerkbestuur of pastoraat gevraagd. Vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen of privileges voor het vervullen van hun functie.
 12. Sympathisanten zijn zij die het kerkgenootschap steunen, maar niet als lid zijn ingeschreven. Zij hebben geen stemrecht tijdens algemene ledenvergaderingen.

Artikel 12

VERGADERING EN OVERLEG

 1. Is de plaats om te overleggen en gezamenlijk beslissingen te nemen over de taken en werkzaamheden, oplossingen te zoeken voor ontstaande problemen, en elkaar te helpen, adviseren en te begeleiden.
 2. Het kerkbestuur heeft minimaal eens per 3 maanden een vergadering over de lopende zaken.
 3. De toezichtfinanciën heeft elke 6 maanden een overleg met de penningmeester.
 4. 4. Het kerkbestuur en toezicht financiën hebben eens per 6 maanden een gezamenlijk overleg. Bij meningsverschillen tussen deze organen worden deze aan een algemene ledenvergadering voorgelegd.
 5. Er wordt minimaal eens per jaar een algemene ledenvergadering gehouden.
 6. In het eerste kwartaal is er een verplichte jaarvergadering waarin minimaal de jaarcijfers van het afgelopen kerkjaar en het beleid voor de komende jaren op de agenda staan.
 7. Voordezejaarvergaderingwordenalleledenschriftelijkofviae-mail
  uitgenodigd, waarbij zij de ontvangen: de agenda, de financiële jaarcijfers, de notulen van de vorige jaarvergadering en de beleidsnota.
 8. Een algemene vergadering is rechtsgeldig als er minimaal 50% van het aantal leden aanwezig is.
 9. Indien het quotum niet bereikt is, kan het bestuur een nieuwe algemene
  vergadering uitroepen, welke gepland mag worden na 7 dagen. Hiervoor moeten alle leden schriftelijk of via e-mail op de hoogte gesteld worden. Bij deze vergadering hoeft het quotum niet gehaald te worden.
 10. Tijdens alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt, welke door het secretariaat van het kerkbestuur worden bewaard.
 11. Lopende zaken van alle organen kunnen op ad-hoc basis worden besproken.

Artikel 13

BEËINDIGING

 1. Een locatie van het kerkgenootschap kan alleen worden opgeheven na een besluit tijdens een algemene ledenvergadering van die locatie.
 2. Dit besluit dient te worden aanvaard door ten minste twee derde van de aanwezige gemeenteleden.
 3. Het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan kerkgenootschappen, organisaties of instellingen, die dezelfde doelen hebben of nastreven en door de belastingdienst zijn erkend als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instellingen ) instelling.
 4. Indien de locatie de laatste binnen GOKN is, houdt GOKN op met bestaan.

Artikel 14

ACTIVITEITEN

 1. Activiteiten worden georganiseerd onder verantwoording van het kerkbestuur en het pastoraat.
 2. Zij dienen te worden goedgekeurd door het kerkbestuur en het pastoraat.
 3. Hieronder vallen alle activiteiten die namens of ten behoeve GOKN wordengeorganiseerd.

Artikel 15

WIJZIGINGEN STATUTEN

 1. Wijziging van de statuten van GOKN kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de leden tijdens een speciale ledenvergadering, waarbij alle leden van alle locaties zijn uitgenodigd.
 2. De gewijzigde statuten dienen twee weken voor de ledenvergadering schriftelijk of via e-mail aan leden zijn gestuurd.
 3. Dit besluit is alleen geldig, wanneer deze door tenminste twee derde van de gemeenteleden GOKN wordt goedgekeurd.
 4. Goedkeuring kan eventueel schriftelijk of via e-mail.
 5. Zaken die niet vermeld zijn in de statuten van GOKN, zullen worden geregeld in de huishoudelijke reglementen van de locaties van GOKN.

Artikel 16

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Iedere locatie is verantwoordelijk voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. Dit reglement is alleen van toepassing voor de betreffende locatie.
 2. In het huishoudelijk reglement worden de taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden in detail vastgelegd. Het dient als richtlijn voor allen die een taak vervullen ten behoeve van GOKN.
 3. Het kerkbestuur en het pastoraat zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en onderhouden van het huishoudelijk reglement.
 4. Het huishoudelijk reglement moet goedgekeurd worden door de leden van de locatie tijdens een ledenvergadering.
 5. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten van GOKN.

Artikel 17

BEKRACHTIGING

 1. Deze statuten van de GOKN zijn goedgekeurd en bekrachtigd tijdens de vergadering van het bestuur GOKN welke gehouden is op zondag , 10 december 2023, te Amsterdam

Vastgesteld te Amsterdam, Op zondag 10 december 2023